13.11.2017 - 19.11.2017

Gemeindekalender
 
 
 
 
Mon, Nov 13 Die, Nov 14 Mit, Nov 15 Don, Nov 16 Fre, Nov 17 Sam, Nov 18 Son, Nov 19
07:00       
       
       
       
08:00       
       
       
       
09:00       
       
       
       
10:00      
10:00 - 11:00
10:00 - 11:30
      
      
      
11:00       
       
       
       
12:00       
       
       
       
13:00       
       
       
       
14:00       
       
       
       
15:00       
       
       
       
16:00 
16:00 - 17:30
     
      
      
      
17:00      
      
    
17:30 - 18:30
  
      
18:00      
      
       
       
19:00       
       
       
       
20:00       
       
       
       
21:00       
       
       
       
22:00